หลักสูตร Young Smart Presenter

หลักสูตร Young Smart Presenter

การให้ความรู้แก่ลูก ทำให้ลูกเก่ง
แต่การทำให้ลูกพูดและนำเสนอเก่งเป็นการให้โอกาสที่ดีแก่ลูก