แนวคิดในการก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนการพูดจอมพล (Chompol Speech School) เป็นโรงเรียนสอนการพูดอย่างเป็นระบบแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้การรับรองอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการ ดร.จอมพล สุภาพ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต (Diplomatic Speaking Institute Foundation) ซึ่งเป็นผู้คร่ำหวอดในวงการเรียนการพูดมากว่า 31 ปี มีประสบการณ์สอนการพูดและเป็นนักบรรยายมากว่า 15 ปี ได้พบว่าจุดอ่อนของคนไทยส่วนมากมาจากการพูด เนื่องจากว่าคนไทยไม่ค่อยได้มีการศึกษาด้านการพูดอย่างจริงจัง กอรปกับความไม่รู้มาก่อนว่า การพูดเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีซึ่งช่วยสร้างความสำเร็จในการทำงาน และความก้าวหน้าในชีวิตให้กับตนเอง จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาด้านการพูดให้กับคนไทย ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการพูดอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมการพูด การแสดงการพูดอย่างเหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ ความกล้าในการปรากฏตัวต่อหน้าชุมชนการปรับบุคลิกภาพที่ดี เป็นต้น เพื่อจะได้นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน การทำงาน และในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการเรียนรู้เรื่องการพูด ความสำคัญของการพูด และการสร้างความสำเร็จจากการพูด อย่างถูกต้องและเป็นระบบเป็นระบบ และถูกต้องตามแนวคำสอนในศาสนา
  2. เพื่อเป็นการสร้างบุคลิกภาพในการปรากฏตัวอย่างมั่นใจทั้งภายนอกและภายใน ให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพมาตรฐานปรากฏตัวอย่างเหมาะสม ตามจริยธรรมที่ดีงามตามหลักขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
  3. เพื่อเป็นการปลูกฝังความคิดที่ดี คิดอย่างมีระบบ การกลั่นกรองในใจเพื่อสร้างสรรค์ถ้อยคำในการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการพูดล่วงหน้า สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่ทำงานแล้ว
  5. เพื่อสร้างความมั่นใจในการกล้าแสดงออก ทั้งการเรียน การทำงาน และการพูดในที่ชุมนุมชน

ที่ตั้งสำนักงาน

โรงเรียนสอนการพูดจอมพล
86 ซ.ลาดพร้าว 96
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310